วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ใบความรู้เรื่อง ทักษะการบริหารร่างกายสำหรับกีฬาวอลเลย์บอล

การบริหารร่างกาย คือ การออกกำลังกายที่มีผลทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงเนื่องจากเส้นใยกล้ามเนื้อได้รับการกระตุ้นทำให้เจริญเติบโต มีการยืดหยุ่น หดตัวและเคลื่อนตัวได้ดี กล้ามเนื้อมีกำลังแข็งแรง หลอดเลือดมีการขยายตัว ทำให้การไหลเวียนของเลือด เป็นไปโดยสะดวกสม่ำเสมอ หัวใจสูบฉีดเลือดเป็นปกติ การบริหารร่างกายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การบริหารร่างกายโดยทั่วไป คือ การบริหาร โดยออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อทุกส่วนได้รับการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการยืดหยุ่น ข้อต่างๆ ได้รับความร้อนทำให้เกิดการหล่อลื่นจากน้ำมันธรรมชาติ ระบบหายใจทำงานได้สะดวก ทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดี การบริหารร่างกายโดยทั่วไปคือการอบอุ่นร่างกาย (Warm up ) และการผ่อนคลาย (Cool down ) ถือว่าเป็นพื้นฐานทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนแข็งแรง สามารถใช้กำลังฝึกกีฬาได้ทุกประเภท ( ที่มา. ชัยสิทธิ์ สุริยะจันทร์และคณะ)
2. การบริหารร่างกายเฉพาะอย่าง คือการบริหารร่างกายเฉพาะประเภทกีฬา เป็นการออกกำลังกายโดยเน้นให้ใช้กำลังเฉพาะที่ กล้ามเนื้อส่วนที่มีความจำเป็นสำหรับกีฬานั้น ๆ เป็นการฝึก
ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเหมาะกับประเภทกีฬา (ที่มา. ชัยสิทธิ์ สุริยะจันทร์และคณะ)

ไม่มีความคิดเห็น: