วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

เฉลย

1. ง
2. ก
3. ข
4. ค
5. ข
6. ก
7. ก
8. ง
9. ก
10. ค

ไม่มีความคิดเห็น: